ALGEMENE VOORWAARDEN
Outdoor Center Värmland 2024Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Activiteiten: alle programma 's en evenementen welke door Outdoor Center Värmland worden georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, aanvullende diensten, het bieden van faciliteiten of ter beschikking stellen van materialen door Outdoor Center Värmland ten behoeve van de opdrachtgever en/of deelnemers.

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derde(n) een overeenkomst sluit met Outdoor Center Värmland of anderszins gebruik maakt van de diensten of activiteiten van Outdoor Center Värmland.

c. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel gebruik zou maken van een activiteit of evenement van Outdoor Center Värmland

d. Vertegenwoordiger van Outdoor Center Värmland: degene die uit naam van Outdoor Center Värmland optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs en/of (bege)leiders.

e. Wederpartij: zowel Opdrachtgever als Deelnemer.

f. Arrangement: door Outdoor Center Värmland bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs) accommodatie(s), de verkoop van voedsel en consumpties, het geven van instructies en het (laten) begeleiden van ( delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door de vertegenwoordiger van Outdoor Center Värmland worden begeleid.

g. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van een arrangement, activiteit of dienst die door Outdoor Center Värmland geleverd wordt of zou wordenArtikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Outdoor Center Värmland en een Wederpartij waarop Outdoor Center Värmland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Deze voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de door Outdoor Center Värmland voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden zoals toeleveranciers, personeelsleden en hulppersonen.

3. De Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Outdoor Center Värmland, het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, het gebruiken van door Outdoor Center Värmland beschikbaar gestelde materialen dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.

4. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 3 Offertes & Aanbiedingen

1. Iedere offerte of aanbieding van Outdoor Center Värmland is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan Opdrachtgever om een overeenkomst met Outdoor Center Värmland aan te gaan.

2. Outdoor Center Värmland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Outdoor Center Värmland niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij een bedrag inclusief btw is genoemd alsmede andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- , verzend- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt pas tot stand doordat Outdoor Center Värmland en de Opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben vastgelegd.

2. Aanmelding en/of bevestiging voor een door Outdoor Center Värmland georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de overeenkomst.

3. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen zowel mondeling als digitaal worden overeengekomen, doch gelden pas als deze schriftelijk of digitaal door Outdoor Center Värmland zijn bevestigd of er een nieuw contract wordt ondertekend.

4. Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Outdoor Center Värmland, Deelnemers daaronder begrepen, is jegens Outdoor Center Värmland hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

5. De Opdrachtgever en Deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van of namens Outdoor Center Värmland een geldig identificatiebewijs of andere eventueel voor de activiteit of evenement benodigde documenten, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

6. Degene die namens de Wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de Opdrachtgever en alle Deelnemers gemachtigd te zijn.Artikel 5 Wetenschap van risico

1. Opdrachtgever en/of Deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) is gehouden alle mogelijk relevante medische/psychische/conditionele beperkingen van de Deelnemers voor wie de overeenkomst is/wordt gesloten, schriftelijk aan Outdoor Center Värmland door te geven.2. Behoudens voorafgaand andersluidend schriftelijk bericht, worden alle Deelnemers geacht wat betreft gezondheid, conditie en vaardigheid in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf, anderen en de omgeving in gevaar te brengen.Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

l. Outdoor Center Värmland mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, aan de Wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

2. Het arrangement of de activiteit gaat in principe ook bij slecht weer door, tenzij hierover schriftelijk iets anders is overeengekomen. Outdoor Center Värmland zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt..

3. De uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden, waterstanden, enz. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door Outdoor Center Värmland zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van Outdoor Center Värmland heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen of af te breken indien de situatie dit vereist.

4. Outdoor Center Värmland mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.

5. De Opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen, daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

6. Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Outdoor Center Värmland zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief btw.

7. Indien de door Outdoor Center Värmland ter beschikking gestelde materialen niet op het afgesproken tijdstip in goede staat worden geretourneerd, is Outdoor Center Värmland gerechtigd om de overeengekomen periodieke vergoeding in rekening te brengen, totdat de materialen ingeleverd/gerepareerd/ vervangen zijn.

8. Gebruik van minder dan de geoffreerde hoeveelheid materialen/consumpties geeft geen recht op creditering. Indien op de huurdatum meer Deelnemers deelnemen en/of meer Materialen worden gebruikt/consumpties worden verbruikt, zal dit als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.Artikel 7 Schade

1. De Opdrachtgever en de Deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door Deelnemers of derden die Deelnemers vergezellen, voor zover die schade niet direct op de dader(s) zelf is te verhalen.

2. Wanneer een Deelnemer overlast bezorgt, onder invloed van drank of drugs verkeert, de namens Outdoor Center Värmland gegeven aanwijzingen niet stipt opvolgt of de relatie tussen Outdoor Center Värmland en de eigenaar van de locatie/de leverancier/derden schaadt, kan de betreffende Deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten.

3. Degene die de activiteit boekt namens andere Deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van degenen die hij als Deelnemer aanmeldt.

4. Indien aan een Deelnemer ter beschikking gesteld materiaal beschadigd wordt ingeleverd, is Deelnemer de daadwerkelijke herstelkosten dan wel de vervangingskosten verschuldigd te vermeerderen met een bedrag van € 50,- administratie en behandelingskosten.Artikel 8 Gedrag Deelnemers

1. De Deelnemers zijn verplicht voorafgaand aan, gedurende en na afloop van het programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Outdoor Center Värmland als door Outdoor Center Värmland ingeschakelde derden) op te volgen, wanneer deze aanwijzingen wenselijk zijn voor een goede en veilige voortgang van de activiteit.

2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een Deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze gevaar, hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten, zonder tot korting of restitutie gerechtigd te zijn.

3. Deelnemers dienen afval op te ruimen en de locaties met respect te behandelen.

4. Het is Deelnemers niet toegestaan zich buiten de aangegeven routes, op eilandjes, of op open water te begeven.

5. Deelnemers wordt aangeraden gehouden gebruik te maken van de door Outdoor Center Värmland aangeboden zwemvesten en waterdichte tonnetjes.

6. Andere vaartuigen hebben te allen tijde voorrang.

7. Ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op minderjarige kinderen.

8. Op de openbare weg en de door Outdoor Center Värmland gebruikte locaties dienen Deelnemers zich aan de gebruikelijke verkeersregels te houden.Artikel 9 Betaling

1. Betaling vindt plaats op een door Outdoor Center Värmland opgegeven rekeningnummer of op een andere door Outdoor Center Värmland aangegeven wijze.

2. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen

14 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit of het evenement plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst ter plaatse tot stand komt dient het factuurbedrag bij aanvang van de activiteit of het evenement volledige betaald te worden.

3. Outdoor Center Värmland heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Outdoor Center Värmland aan te geven datum te verlangen.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand;

5. Outdoor Center Värmland is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen.

6. Variabele kosten, zoals (extra) consumpties, (extra) catering, (extra) vervoerskosten dienen contant te worden betaald dan wel worden als meerkosten in rekening gebracht.Artikel 10 Annulering

1. De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering.

2. Annulering door de Wederpartij dient te allen tijde schriftelijk en aangetekend te geschieden. De eerste werkdag na datum poststempel/bezorging e-mail wordt gehanteerd voor berekening van de annuleringstermijn.

3. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere Opdrachtgever c.q. Deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering door Wederpartij zal Outdoor Center Värmland de volgende kosten in rekening brengen:

a. bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 35 % van de totale arrangementssom;

b. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangementssom;

c. bij annulering binnen l week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 90% van de arrangementssom.

4. Ingeval Deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij aanvang van de activiteit of het evenement, dan wel voortijdig vertrekken, blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

5. Outdoor Center Värmland behoudt zich het recht voor om overeenkomsten eenzijdig te annuleren zonder dat Outdoor Center Värmland zich op enigerlei wijze verplicht tot iets anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.Artikel 11 Risico en aansprakelijkheid

1. Deelname aan/aanwezigheid bij activiteiten of evenementen alsmede het gebruik van door Outdoor Center Värmland beschikbaar gestelde materialen/verblijf op de door Outdoor Center Värmland gebruikte locaties is volledig voor eigen risico van de Wederpartij.

2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Outdoor Center Värmland zelf, is Outdoor Center Värmland niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijdt en als gevolg van de (niet) uitvoering van de overeenkomst, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

3. Outdoor Center Värmland kan hoogstens voor de directe schade worden aangesproken. Voor indirecte schade/gevolgschade is zij nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Outdoor Center Värmland is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de door Outdoor Center Värmland gesloten (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering feitelijk wordt uitbetaald, met een maximum van driemaal het factuurbedrag.

4. Outdoor Center Värmland is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallen-, of andere verzekering van Opdrachtgever of Deelnemers.

5. Outdoor Center Värmland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een activiteit waarbij een of meerdere deelnemers alcohol, drugs of andere verdovende middelen hebben genuttigd voorafgaand aan/tijdens een activiteit. Toestemming van Outdoor Center Värmland om alcohol, drugs of andere verdovende middelen te nuttigen voorafgaand en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Outdoor Center Värmland daarvoor aansprakelijk aanvaardt.

6. Outdoor Center Värmland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade/letsel ontstaan of verergerd door het niet opvolgen van regels en instructies en het doen en laten in strijd met hetgeen maatschappelijk aanvaard is.Artikel 12 Klachten

1. Klachten met betrekking tot de door Outdoor Center Värmland georganiseerde activiteiten dienen op straffe van verval binnen 5 werkdagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Outdoor Center Värmland te worden ingediend.

2. Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van facturen niet op.Artikel 13 Afbeeldingen

1. Outdoor Center Värmland is gerechtigd om van Deelnemers foto- en videoafbeeldingen te (laten) maken en die te (laten) gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij een Deelnemer uiterlijk binnen vijf werkdagen na afloop van een Activiteit daar schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.Artikel 14 Toepasselijk recht & geschillen

1. Op iedere overeenkomst tussen Outdoor Center Värmland en de wederpartij is Nederlands/Zweeds recht van toepassing.

2. De Nederlandse/Zweedse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

©2024 https://outdoorcentervarmland.com/ Tel: +46702889067 Email. info@outdoorcentervarmland.com
Disclaimer

Er is met zorgvuldige aandacht door Outdoor Center Värmland gewerkt aan de inhoud van onze website. Mocht het voorkomen dat ondanks onze voortdurende zorg en aandacht die Outdoor Center Värmland aan de samenstelling van deze website besteed onvolledig of onjuist is dan kan aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Outdoor Center Värmland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site door ons ter beschikking gestelde informatie. Tevens behoud Outdoor Center Värmland het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.


Intellectueel eigendom

Deze Outdoor Center Värmland website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten in alle vormen dan ook zijn eigendom van Outdoor Center Värmland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Outdoor Center Värmland. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.Privacyvoorwaarden

Outdoor Center Värmland, gevestigd aan Edebäck 131, Hagfors, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Persoonsgegevens die wij verwerken


De Outdoor Center Värmland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel zouden kunnen verwerken:


Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dejongensvanoutdoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Outdoor Center Värmland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming


Outdoor Center Värmland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Outdoor Center Värmland) tussen zit. Outdoor Center Värmland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Email en website www.outdoorcentervarmland.com


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Outdoor Center Värmland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Delen van persoonsgegevens met derden


Outdoor Center Värmland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


De website die u nu bezoekt gebruikt geen trackingcookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Outdoor Center Värmland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@outdoorcentervarmland.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Outdoor Center Värmland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Outdoor Center Värmland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@outdoorcentervarmland.com